Eti Maden'de Sınavsız Görevde Yükselmeyi Danıştay Kararıyla Durdurduk!

Aktif .

eti maden davaEti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde çalışan Başmühendislerin sınavsız ve keyfi olarak Şube Müdürü ve Başuzman kadrolarına atanmalarına olanak tanıyan yönetmeliğe karşı Birleşik Kamu-İş konfederasyonuna bağlı sendikamız Enerji-İş tarafından 18 Eylül 2015 tarihinde iptal davası açılmıştı.

Davada keyfi olarak yapılan 36 atama işleminin de iptali istenmişti.

2015 Ağustos ayı içerisinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevde yükselme niteliğindeki 36 atamayı “görev değişikliği” adı altında sınavsız olarak yapmıştı.

Bu kapsamda;
— Yirmi dört Başmühendis, Başuzman kadrosuna,
— Dört Birim Müdür Yardımcısı, Başuzman kadrosuna,
— Altı Uzman, Başuzman kadrosuna,
— İki Teknik Uzman, Başuzman kadrosuna sınavsız olarak atanmışlardı.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline tabi Başmühendis, Birim Müdür Yardımcısı, Uzman ve Teknik Uzman unvanına sahip personelin sınavsız ve keyfi olarak (I) sayılı cetvele tabi Başuzman kadrolarına atanması, yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararlarına aykırı idi.

Gerek bu atamalara olanak tanıyan Yönetmeliğe gerekse yapılan atamalara karşı Sendika olarak açmış olduğumuz davada tarafımıza bugün tebliğ edilen karara göre Danıştay 2. Dairesi talebimizi haklı bularak 26.12.2016 tarihinde oybirliği ile verdiği kararla hem yönetmeliğin ve hem de atamaların yürütmesini durdurmuştur.

Bor madenlerimizi işleten ve ülkemiz madenciliği açısından son derece büyük önem taşıyan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü içinde liyakat ilkesine uygun bir görevde yükselme sistemi kurulması zorunludur.

Enerji-İş Sendikası olarak kamuda keyfi atamalara karşı mücadelemiz devam etmektedir. Sendikamız Liyakat ilkesine aykırı her türlü atamanın karşısında olacaktır.

Ülkemizin stratejik madenlerinin üzerindeki kamu tasarruflarının özelleştirme yalanıyla yağmalanması öncesinde işlevsizleştirme politikaları sonucunda emperyalizmin hedefi haline gelen Etibank'ın da parça parça bu özelleştirme erozyonuna kurban edilmesi, bankacılık ve çeşitli maden kollarından el çektirilmesi süreçlerinden geçtik. Sistematik olarak yürütülmekte olan bu saldırının bir ayağı da bugün Eti Maden'de liyakatsız, sınavsız görevde yükselme işgalleri ile gerçekleşmekte iken Sendikamızın açtığı dava sonucunda Danıştay 2. Dairesi buna dur demiştir.

Ülkemizin geleceğinin teminat altına alınması ve ulusal çıkarlarımızın korunması, erke gebe idareci ve yönetici kadroları ile değil, ölümsüz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği gibi fikri hür, vicdanı hür bireyler ile mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Enerji-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu