TTK'da sınavsız görevde yükselme imkanı getiren yönetmeliğin yürütmesi durduruldu

Aktif .

ttk gorevde yukselmeKurumda çalışan başmühendislerin sınavsız ve keyfi olarak şube müdürü kadrolarına atanmalarına olanak tanıyan yönetmeliğe karşı Birleşik Kamu-İş'e bağlı Enerji-İş Sendikası tarafından 15 Ekim 2014 tarihinde açılan iptal davasında karar veren Danıştay 16. Dairesi Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin yürütmesini durdurdu.

Danıştay kararında şunlar belirtildi:

“399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/b maddesinde asli ve sürekli görevleri yürütmekle görevli personel arasında şube müdürü sayıldığı halde, gerek anılan hüküm, gerek atıf yapılan 1 sayılı cetvelde başmühendisin sayılmamış olması karşısında, şube müdürlüğünün kadro, başmühendisliğin ise pozisyon olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde şube müdürü, kendisine idari ve sicil bakımından bağlı bulunan başmühendis, uzman, şef ve diğer personelin disiplin amiri sayılmıştır. Bu durumda şube müdürü ile başmühendis arasında hiyerarşik ast-üst ilişkisi bulunduğunun kabulü gerekmekte olup, bu iki görevin aynı alt görev grubu içinde tanımlanmasında isabet bulunmamaktadır.
Öte yandan; kadrolu bir göreve, yönetmeliğin 19/1-(a) maddesinin cevaz verdiği gibi sınavsız atama yapılması; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'te yer alan, devlet memurlarının üst görevlere yükselmesinin sınav usulüyle gerçekleşeceğine dair düzenlemeye ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan kariyer ve liyakat ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.”

Başmühendis unvanına sahip personelin sınavsız ve keyfi olarak şube müdürü kadrolarına atanabilmesi imkânını ortadan kaldıran bu karar tüm kamu çalışanlarının haklı çıkarlarına uygun bir karardır. Ülkemiz madenciliği açısından son derece büyük önem taşıyan Türkiye Taşkömürü Kurumunun içinde liyakat ilkesine uygun bir görevde yükselme sistemi kurulması zorunludur.

Benzer düzenleme içeren diğer kamu kurumlarına ait Görevde Yükselme Yönetmeliklerinin de bu kararın gereklerine göre değiştirilmesi gereklidir.

Enerji-İş Sendikası olarak kamuda keyfi atamalara karşı mücadelemiz devam etmektedir. Sendikamız, liyakat ilkesine aykırı her türlü atamanın karşısında olacaktır.